...

Ρομποτική Χειρουργική – Μία προσιτή πολυτέλεια για την υγεία μας

Η ρομποτική χειρουργική έγινε πραγματικότητα από το έτος 2000, χάρη στην εξέλιξη της ρομποτικής τεχνολογίας σε κλινικές εφαρμογές. Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε στη δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων από μεγάλες αποστάσεις (τηλεχειρουργική).

Κλείστε Ραντεβού Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.